1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

 

ด้วยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมครบรอบ ๑๐๘ ปี ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี  ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งแต่ละปีมีนักเรียนประสงค์ขอรับการทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก       

**** ในการนี้ โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  โดยทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ ๑,๕๐๐  บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทุนละ ๒,๐๐๐  บาท  หากท่านมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาดังกล่าว  ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน(นางคงขวัญ เพชรวารี) ภายใน  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ตามแบบบริจาคมอบทุนการศึกษา 

ดาว์โหลด  [หนังสือ ขอความอนุุเคราะห์บริจากทุนการศึกษา] [แบบขอรับบริจาคเงินทุนการศึกษา]

 

กรณีที่ต้องการสแกน QR CODE  (ต้องเป็นบัญชีธนาคาร ของผู้จะนำไปลดหย่อนภาษีเท่านั้น)

และแจ้งยืนยันไปที่ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โทร ๐๕๕-๗๑๑๒๑๒ ต่อ ๑๔๒ หรือ ๑๔๓ หรือ FAX : ๐๕๕-๗๑๗๑๕๐