Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสายใจ พวกดี 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์ นางเสน่ห์ ภู่สวัสดิ์  นางสาวนวลจันทร์ คล้ายจ้อย  นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต
    
นายดฐพงษ์ ณ อุบล นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่  นางปวีณา  นามคง นางสาวกฤติยา  ยองทอง 
       
  นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล      

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางประไพศรี อังสุโชติเมธี
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน