Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

 หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสายใจ พวกดี 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
       

      นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์ นางเสน่ห์ ภู่สวัสดิ์  นางสาวนวลจันทร์ คล้ายจ้อย
 
นายดฐพงษ์ ณ อุบล นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่   

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน