Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (2 Votes)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562

ภาพโดยคุณครูภาณุวัตน์  อยู่นคร
ข่าวโดยคุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว

ภาพเพิ่มเติ่ม  [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]   [ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ]

               วันที่ 11 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1   ณ หอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมในโอกาสนี้ นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้พบปะกับคณะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลาน นายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้บรรยายเกี่ยวกับทางด้านวิชาการ นายวสันต์ ติกะโกศลรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน ในโอกาสนี้ นายสุพจน์ เดชะผล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนได้จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนและระดับชั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนและให้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียนและ ให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยได้มีการแถลงการณ์ดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริการสมาคมชุดใหม่ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายธำรง อัศวสุธีรกุล เป็นนายกสมาคมฯต่ออีกวาระหนึ่ง

 

คลิกเพื่อติดตามภาพเพิ่มเติ่ม  [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]   [ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ]