Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรม. “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ กันศิริ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 (ภาคค่ำ)งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้นำสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม. “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระชนม์มายุ 64 พรรษา ....กิจกรรมในพื้นที่นี้ได้รับความกรุณาจากงานศิลป์ในสวนให้ร่วมจัดกิจกรรม ในวันนี้ได้ออกแบบงานให้เด็กๆ ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมศิลปะด้วยงานวาดรูประบายสีออกแบบถุงใส่ขนมแล้วเอากลับไปรับประทานได้ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายงานศิลปะ โรงเรียนสอนศิลปะซัมเดย์อารต์(SOMEDAY ART) บริหารงานโดยนางสาวภัทราพร เพชรมแกมทอง และมีนักเรียนอดีตประธานสภานักเรียน นายกิติศักดิ์. แสงสังข์และเพื่อนๆ แผนการเรียนสายศิลป์ ได้ร่วมเป็นผู้ให้คำเด็กๆ. วันนี้คือการทำงานเชิงรุกของงานคุณธรรมจริยธรรม การให้เด็กนักเรียนมีโอกาสสัมผัสกับมืออาชีพคือการปลูกฝังและสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เรียนรู้การทำงานสร้างแรงบันดาลใจ.