Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (14 Votes)

  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET   

ประเภทนักเรียนทั่วไป ]

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ]

  

        แจ้งกำหนดการที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

        1. นักเรียนรายงานตัว รับเอกสารมอบตัว  และประชุมผู้ปกครอง
                วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอประชุม วัชร – นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  
                นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวสอบ  และผู้ปกครองประชุม

        2. มอบตัวนักเรียน 
                วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 10.00 น.  
                ณ หอประชุม วัชร – นารี  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
                
นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 

        ขอให้มาดำเนินการตามวัน เวลาดังกล่าว ถ้าเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม