Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ตรวจเยี่ยมและติดตามการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์
ข่าวโดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยนายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นางวิภาดา ทองเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะรองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้การต้อนรับและชี้แจงการดำเนินงานการรับนักเรียน กับนางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ที่่เข้าสุ่มตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ซึ่งการชี้แจงนี้ 
นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้กล่าวว่า โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงในสังกัด ได้ดำเนินการตามกฎระเบียบ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ และที่สำคัญ ซึ่งตนได้ย้ำโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงในสังกัด ให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสมาโดยตลอด เพื่อความเป็นธรรมสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงอีกด้วย