Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การแข่งขันทักษะวิชาการทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา คำสีเทา

แสดงความยินดีกับ ทีม สิงห์น้อย กำแพงเพชร ในการแข่งขันทักษะวิชาการทางรัฐศาสตร์ จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
- การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1. ด.ช.ธรรมลักษณ์ วรรณโชติ ม.3/3 2. ด.ช.ศุภเสกย์ จันปอภาร ม.3/5
- ตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย ได้เข้าร่วม ประกอบไปด้วย 1. นายพีรภัทร บุญชื่น ม.5/11 2. นางสาวบุณฐณิกานต์ แย้มกลีบ ม.5/11 3. นางสาวเข็มอักษร อินทศร ม.5/11 และ 4. นายรัชชานนท์ ทองทา ม.4/11 
- การแข่งขัน โต้วาที 1. นางสาวเมธาวี ลิ่มวชิรโชติ ม.5/2 2. นายรัฐพงษ์ สืบวงษา ม.5/5 และ 3. นางสาวศิริโสภา เศรษแสงศรี ม .5/11 ผ่านเข้ารอบ 2
ในกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้พัฒนา และมช้ทักษะบูรณาการความรู้ที่มีไปมช้ได้อย่างเต็มความสามารถ 
#ในการแข่งขันครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอบพระคุณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้เลยทีม ติวเตอร์คุณภาพ ครูชลธิรา ครูอาคม ครูปลาช่อน ภาษาไทย และคุณครูชมัยพร ขอบพระคุณทุกท่าน