Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2562  สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ อาคาร 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ http://obecimso.net/web62/office/reportStdRoomPlaceAll.php…
หมายเหตุ. สิ่งที่ต้องเตรียม ดินสอ 2B ยางลบ บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน บัตรเข้าสอบที่ปริ้นท์จากระบบ (สามารถมารับที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือปริ้นท์เองเลยก็ได้ครับ) พร้อมติดรูปกรณีไม่ได้แทรกรูปในระบบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
ห้องสอบที่
 1

 

ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
1
2232710001
เด็กหญิงกนกนภา  เลาหพิบูลรัตนา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
2232710002
เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีคำ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
2232710003
เด็กชายกฤชพล  อิ่มทอง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
2232710004
เด็กชายกฤษณพงศ์  ทนันไชย
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
2232710014
เด็กชายก้องภพ  กุศลธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
2232710005
เด็กหญิงกัญจนพร  โพธิ์แตง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
2232710006
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
2232710009
เด็กหญิงกันต์กวินตรา  ราหุระ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
2232710007
เด็กหญิงกันตา  วงษ์สาคร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
2232710008
เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
2232710010
เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
2232710011
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ขุนภักดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
2232710012
เด็กชายกิตติภูมิ  สินอนันต์วณิช
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
2232710013
เด็กหญิงกิรษา  รัตนพิชิต
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
2232710230
เด็กชายเกียรติภูมิ  อุดมโชตพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
2232710231
เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
2232710015
นางสาวคัทรียา  ปรางค์ศรี
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
2232710016
เด็กชายคุณัฏฐ์  วิชาพร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
2232710017
เด็กหญิงจรัญยา  ศรีมหาโกศล
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
2232710018
เด็กหญิงจรัสรัตน์  อินปินตา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
2232710019
เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มเณร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
2232710020
เด็กหญิงจิระประภา  อุ่นยิ่งเจริญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
2232710021
นายจิราเจตต์  ประเสริฐพงษ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
2232710022
เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยณรงค์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
2232710232
เด็กชายเจษฎากร  สมิงใหญ่
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
2232710023
เด็กหญิงฉัตรฑลี  เที่ยงตรง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
2232710024
เด็กหญิงชนนิกานต์  อั่วหงวน
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
2232710025
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์อ้น
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
2232710026
เด็กหญิงชนัญพรรณ  งามขำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
2232710027
เด็กหญิงชนากานต์  อินทรจักร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
2232710028
นางสาวชลธิชา  ขัดแป้น
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
2232710034
นางสาวชโลธร  เสาแก้ว
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
2232710029
เด็กหญิงชวัลชา  หล้าจำปา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
2232710030
เด็กชายชวิศ  วิริยะไกร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
2232710031
เด็กหญิงชัญญาภา  ดีใจ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
ห้องสอบที่
 2

 

ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
36
2232710032
เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
2232710033
เด็กชายชานนท์  ชะมังชัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
2232710239
เด็กหญิงโชติภา  ทรัพย์พะวงศ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
2232710035
เด็กหญิงญาณิศา  หนองหลวง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
2232710040
เด็กชายฐิติวัสส์  เปรมปิระสกุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
2232710036
เด็กหญิงฐาปนิตตา  กาญจนตฤณ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
2232710037
เด็กชายฐิติกานต์  โพธิบัลลังก์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
2232710038
เด็กหญิงฐิติรักษ์  ชนะภัย
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
2232710039
เด็กหญิงฐิติวรรณ  ร่องมะรุด
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
2232710041
เด็กหญิงณภัทร  บางพาน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
2232710042
นางสาวณัฏฐ์ชญา  โคกทอง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
2232710053
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปะสังขาโย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
2232710043
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงปัญญาสว่าง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
2232710044
เด็กชายณัฐกิตติ์  ผิวเผือก
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
2232710045
เด็กหญิงณัฐชลิตา  เขียวยิ่ง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
2232710046
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรภากร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
2232710047
เด็กชายณัฐนนทภัทร์  กันตา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
2232710048
เด็กหญิงณัฐนรี  ลือชัยราม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
2232710049
นางสาวณัฐนรี  วงศ์พูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
2232710050
นายณัฐนันท์  มงคลพันธ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
2232710051
เด็กชายณัฐรวี  บุญศิริมณีโชค
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
2232710052
เด็กหญิงณัฐวดี  นิลฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
2232710054
เด็กหญิงณิชากร  บุญยืน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
2232710055
เด็กชายดริณภพ  สายสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
2232710056
นายดุจปั้น  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
2232710057
เด็กชายตันติกร  บัวอ่อน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
2232710058
เด็กชายติณณ์นาวา  ทองงิ้ว
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
2232710059
เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
2232710060
เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมบูรณ์ทรัพย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
2232710061
เด็กหญิงธนกร  มหบุญพาชัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
2232710062
เด็กชายธนกฤต  กล่ำเจริญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
2232710063
เด็กชายธนกฤต  ทวีผล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
2232710071
เด็กชายธนโชติ  เมฆี
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
2232710064
เด็กชายธนภัทร  ็พูลเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
2232710065
เด็กหญิงธนวรรณธร  บุญสิตาอาชานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
ห้องสอบที่
 3

 

ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
71
2232710066
เด็กชายธนวรรธน์  พรหมภาสิต
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
2232710067
เด็กชายธนวัฒน์  เมฆวัฒนวาณิช
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
2232710068
เด็กชายธนวัฒน์  วงเวียนคำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
2232710069
เด็กหญิงธนัญชนก  มหบุญพาชัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
2232710070
เด็กชายธนากร  มิ่งใย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
2232710072
นายธรรมลักษณ์  วรรณโชติ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
2232710073
เด็กชายธัญญธร  บุญยืน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
2232710075
เด็กหญิงธัญย์สิตา  ธนากูลวรานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
2232710074
เด็กหญิงธัญยาภรณ์  โพธิ์อุไร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
2232710076
เด็กชายธันยพงษ์  ไทยภักดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
2232710077
เด็กชายธิติ  สัณฐิติเมธา
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
2232710081
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ประยูรวงษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
2232710078
เด็กชายธีรณัฐ  กลั่นวารี
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
2232710079
เด็กชายธีรพล  ปิ่นจุไร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
2232710080
เด็กชายธีรุตม์  กุลนาพันธ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
2232710082
เด็กหญิงนคนันทินี  หลักกอ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
2232710083
เด็กหญิงนทีกานต์  วิศาลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
2232710084
เด็กหญิงนนนรี  ทิมคล้าย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
2232710085
เด็กชายนภัทร  นาจารย์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
2232710086
เด็กหญิงนวินดา  นุชอยู่
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
2232710087
เด็กชายนัธทวัฒน์  กองวัฒนาสุภา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
2232710088
เด็กหญิงนัสชา  ศุภวัฒนมนตรี
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
2232710089
นายนิติธร  รอดเจริญ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
2232710090
เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
2232710091
เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
2232710092
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกลิ่น
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
2232710093
นางสาวบุษกร  เถื่อนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
2232710094
เด็กหญิงปฏิญญา  เหมมะณี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
2232710095
เด็กหญิงปฐมาวดี  ลดาวัลย์รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
2232710096
เด็กหญิงปทิตตา  ภัทรศิวเวชกุล
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
2232710097
เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
2232710098
เด็กหญิงปพิชญา  ประหา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
2232710099
เด็กชายปภังกร  วรเชษฐบัญชา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
2232710100
เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
2232710101
เด็กชายปรัตถกร  อุปการะ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
ห้องสอบที่
 4

 

ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
106
2232710102
เด็กหญิงปราญชลี  ชมใจ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
2232710103
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
2232710104
เด็กหญิงปริญรัช  ฉัตรวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
2232710105
เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
2232710106
เด็กหญิงปวริสา  เครือโป้
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
2232710107
นายปัญญพัฒน์  กระสุนรัมย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
2232710108
เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัชตรุ่งโรจน์กุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
2232710109
เด็กหญิงปัทมนันท์  หอมรื่น
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
2232710110
เด็กหญิงปาณิสรา  โปทา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
2232710111
นางสาวปิยธิดา  เปียชวด
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
2232710112
เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
2232710113
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เทศสนธิ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
2232710114
เด็กหญิงผิงอัน  ยง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
2232710115
เด็กชายพงศพัศ  วงศ์บัณฑิต
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
2232710116
เด็กชายพงศภัค  พิเดช
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
2232710117
เด็กชายพชรพล  ทักษี
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
2232710118
เด็กหญิงพรทิวา  จิรพจนานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
2232710121
เด็กหญิงพรไพลิน  พันธุมนันท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
2232710119
เด็กชายพรภวิษย์  พิลิคามินทร์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
2232710120
เด็กหญิงพรรษฏิกา  มาตอุดม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
2232710122
เด็กชายพลกฤต  เฮงตระกูลเวนิช
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
2232710123
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเดช
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
2232710124
เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
2232710126
เด็กชายพิชญเศรฐน์  จงมีความสุข
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
2232710125
เด็กหญิงพิชญา  กุลกิจวโรภาส
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
2232710127
เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
2232710128
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทะวงค์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
2232710129
เด็กหญิงพิมเเพทาย  พันธุมาตย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
2232710130
เด็กชายพีรวัฒน์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
2232710131
นายพุฒิพงศ์  เพ็งยิ้ม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
2232710132
เด็กหญิงพุทธิชา  ศรีใจวงศ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
2232710233
เด็กชายเพชรพงษ์  กันหมุด
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
2232710234
เด็กหญิงเพชราวรรณ  นึกรักษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
2232710235
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปาณาวงษ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
2232710238
เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
ห้องสอบที่
 5

 

ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
141
2232710133
เด็กหญิงภคพร  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
2232710134
เด็กชายภคิน  มึมุข
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
2232710135
เด็กชายภสุทร  ขะมันจามร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
2232710136
เด็กหญิงภัครดา  เดชาปฐมหยก
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
2232710137
เด็กหญิงภัทรพร  ทองนวล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
2232710138
เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์มะลิกุล
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
2232710139
เด็กชายภาคิน  นาคสุก
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
2232710140
เด็กหญิงภาคินี  พรมประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
2232710141
เด็กหญิงภารวี  ผ่องโอ่ย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
2232710142
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูวิชิต
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
2232710143
เด็กชายภีรัฐพงศ์  สิมเมือง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
2232710144
เด็กชายภูชิสสพันธ์  สุขสำราญ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
2232710150
นายภูเบศร์  เรืองคุ้ม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
2232710145
เด็กชายภูมิรักษ์  วัฒนศิริ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
2232710146
เด็กชายภูริภัทร  เนื่องกันทา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
2232710147
เด็กชายภูริวัฒน์  พยอม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
2232710148
เด็กหญิงภูษณิศา  อารักษ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
2232710149
เด็กชายภูอินทัฐญ์  นาคเมฆ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
2232710151
เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
2232710152
เด็กหญิงมณชญานันท์  ไทพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
2232710153
เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
2232710154
เด็กชายยศนนท์  อิ่มเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
2232710240
เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
2232710155
เด็กชายรพีพัฒน์  สมบุญโภชน์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
165
2232710156
นางสาวรมิตา  เรืองชัยศิวเวท
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
2232710157
เด็กหญิงรสิตา  กล่อมเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
2232710159
เด็กหญิงระรินทิพย์  ผสมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
2232710158
เด็กหญิงระรินทิพย์  ผสมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
2232710160
เด็กชายรัชภูมิ  แจ้งเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
2232710161
เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
2232710162
เด็กชายรัฐภูมิ  แตงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
2232710163
เด็กหญิงรัตน์คณา  ใจกล้า
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
2232710164
เด็กหญิงลลิภัทร  แพทย์หลักฟ้า
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
2232710165
เด็กหญิงลักษิกา  ศรีอาวุธ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
2232710166
เด็กชายวงศธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
ห้องสอบที่
 6

 

ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
176
2232710167
นายวชิรวิชย์  ปฐมพรทวีวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
2232710168
เด็กหญิงวรภัทร  บางพาน
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
2232710169
เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งลำ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
2232710170
เด็กหญิงวรัมพร  แก้วเครือคำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
2232710171
เด็กหญิงวริศรา  จงสมบูรณ์โภคา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
2232710172
เด็กหญิงวริศรา  จูแจ่ม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
2232710173
เด็กชายวสันต์  ใยบัว
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
2232710174
เด็กชายวสุ  ทรงปัญญาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
2232710175
เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
2232710176
เด็กชายวัทธิกร  ศรีสุคันธพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
2232710177
เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
2232710178
เด็กหญิงวารุณี  ใบทับทิม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
2232710179
เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยโยธา
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
2232710180
เด็กชายวิภัฒน์  ทนตะคุ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
2232710181
เด็กหญิงวิภาวรรณ  อันยงค์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
2232710182
เด็กหญิงศศินา  พานวล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
2232710183
เด็กหญิงศิริรัตน์  นาคชื่น
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
2232710184
เด็กชายศิวัส  อิ่มสุขศรี
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
2232710185
เด็กชายศุทธวีร์  ไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
2232710186
เด็กชายศุภกร  ยิ้มเจริญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
2232710187
เด็กชายศุภพิชญ์  เฟื่องวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
2232710188
เด็กหญิงศุภวรรณ  จิรสินเกียรติ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
2232710189
เด็กชายศุภวิชญ์  ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
2232710190
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พึ่งเจียม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
2232710191
เด็กหญิงศุภิสรา  คำโม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
2232710192
เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
2232710193
เด็กหญิงศุภิสรา  ปิ่นชัยมูล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
2232710194
เด็กหญิงสราสิณี  แย้มโกเมนทร์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
2232710195
เด็กหญิงสรุทธิดา  คลังวงษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
2232710196
เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
2232710197
นายสิปปกร  ทองงิ้ว
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
2232710198
เด็กชายสิปปทิพย์  ดีสม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
2232710199
เด็กชายสิรภัชร์  ทรัพย์ธนาคม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
2232710200
นายสิรวิชญ์  นวรัตนารมย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
2232710201
เด็กชายสิระพรรศ  ศรีหิรัญญะกุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
ห้องสอบที่
 7

 

ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
211
2232710202
เด็กหญิงสิริกร  ชาญชาครสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
2232710203
เด็กชายสิริพรชัย  เลิศพัชรานนท์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
2232710204
เด็กหญิงสิริยากร  เชียสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
2232710205
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทิวารัตนอังกรู
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
2232710206
เด็กหญิงสุธิฌา  บัวบาง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
2232710207
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถาวร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
2232710208
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
2232710209
เด็กหญิงสุภสิริ  ปรีดาฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
2232710210
เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
2232710236
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
2232710211
เด็กชายหฤษฏ์  เพชรเภรี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
2232710241
เด็กหญิงไหมเเก้ว  ปรีชาสิทธิคุณ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
2232710212
เด็กหญิงอคริยา  แสนแก้ว
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
2232710213
นางสาวอชิรญา  วณิชล้อตระกูล
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
2232710214
เด็กชายอธิภัทร  กาญจนะ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
2232710215
เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
2232710216
เด็กหญิงอภิญญา  บุญโท
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
2232710218
เด็กชายอภิวิชญ์  กองวัฒนาสุภา
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
2232710217
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงรักษ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
2232710219
เด็กหญิงอมรรัตน์  สายเปลี่ยน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
2232710220
เด็กหญิงอมลวรรณ  การะภักดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
2232710221
เด็กหญิงอรชพร  มีสุข
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
2232710222
เด็กชายอรรถชัย  มิ่งใย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
2232710223
เด็กหญิงอรวรา  วิชัยศรี
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
2232710224
เด็กชายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
2232710225
เด็กชายอัฑฒากร  ท่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
2232710226
เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์  มหบุญพาชัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
2232710227
เด็กชายอัศวิน  สังข์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
2232710228
เด็กหญิงอาทิชา  โฆษิตพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
2232710229
เด็กชายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
241
2232710237
เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น