Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โครงการพลเมืองวัยมันส์ นักสร้างสรรค์สุขภาวะ (วัยรุ่นหมุนโลก) ทีม Start Run

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการพลเมืองวัยมันส์ นักสร้างสรรค์สุขภาวะ (วัยรุ่นหมุนโลก) ทีม Start Run ซึ่งได้มีความสนใจ ที่จะศึกษาและเรียนรู้เรื่องกีฬา E-Sport “คิดได้ วิเคราะห์เป็น เล็งเห็นการแก้ปัญหา” ..ได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครและผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม(100 คน) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกีฬา E – Sport 
2)ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแก่ผู้ที่สนใจเป็นนักกีฬา E – Sport
3)ทำให้สังคมยอมรับและส่งเสริมกีฬา E – Sport 
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหลายหน่วยงานภายในจังหวัดกำแพงเพชร 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรอาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม / ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. นางสาวนันท์นลิน พุ่มพวง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
3. นางสาวนริศรา พรมพิทักษ์ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลกำแพงเพชร
4. นางสาวขนิษฐา อินต๊ะอดทน นักจิตวิทยาโรงพยาบาลกำแพงเพชร
5. นายวสันต์ มุนินทร ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
6. นางตฤณศร สัมทับ คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร
7. นางสวรินทร์ เสือโต ครูชำนาญการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการพลเมืองวัยมันส์นักสร้างสรรค์สุขภาวะ (วัยรุ่นหมุนโลก) โดยคณะทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ “สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ” ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานและปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนา คนสู่สังคมที่ก้าวไกลต่อไป ในนามครูที่ปรึกษากิจกรรม ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม..กว่าจะมาถึงวันนี้ นักเรียนกลุ่มนี้ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาจากสำนักกิจกรรมก่ิงก้านใบให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของทุกคน เพราะสิ่งที่ทำมันต้องสร้าง "สุขภาวะ" ของตนเอง/ชุมชน/สังคม ได้..เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...สิ่งสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเค้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ต่อการทำงานเพื่อส่วนรวมก็คือ...การได้โอกาส ในวันนี้พวกเค้าได้โอกาสในการเรียนรู้..ได้เข้าใจ และได้มองเห็นว่า .."ทุกสิ่งมีด้านดีและไม่ดี" ..ชี้แนะให้เห็นและเลือกให้เป็น ..หลังจากเสร็จกิจกรรม ได้รับความกรุณาจากวิทยากรสมัชชาสุขภาพได้ร่วมถอดบทเรียนการทำงาน ..ได้เรียนรู้เข้าใจ ยอมรับนำไปสู่การพัฒนาในครั้งต่อไป...ขอบคุณสำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบที่มาสะท้อนคิดชีวิตครูที่จะเป็น Coaching ในรูปแบบไหนเด็กจึงจะพัฒนา.."เด็กคิดครูร่วมตัดสินใจ" 
คือคำตอบที่เยี่ยมจริงๆ...นักเรียนทุกคนมีความสุข ความภูมิใจ จะทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเองและแน่นอนเค้าจะรักคนอื่นเป็น...หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับความกรุณาจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านคะ.....สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ดูแลกิจกรรมจากสำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ..คุณวิศวิชญ์ จิตรถาวรกุล และคุณศิริจิตร จิตรถาวรกุล..ที่มาติดตามให้กำลังใจกับนักเรียนคะ #วัยรุ่นหมุนโลก #โครงการเยาวชนพลเมืองนักสร้างสรรค์สุขภาวะ