Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (6 Votes)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา

 

นายประทวน เข็มเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

นางศศิธร ธรรมสังวาลย์ นายอดิศักดิ์ โกศิยะกุล นายสุนทรพจน์ หมื่นฤทธิ์ นางสุรางค์รัตน์ โตจีน
       
 สิบเอกหญิงสวรินทร์  เสือโต  นายศักดิ์ศิริ  เพชรรัตน์ นายธีระศักดิ์  สว่างศรี   

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางประไพศรี อังสุโชติเมธี
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน