Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

รางวัลจากบ้านพักเด็กและเยาวชน

ภาพข่าวจากคุณครูศิริวรรณ  กรรศิริ

นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รับโล่รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร   ซึ่งมีรายการดังนี้

เยาวชนดีเด่นจังหวัดกำแพงเพชรได้รับโล่รางวัล

1) สาขาการศึกษาและวิชาการ ได้แก่นายณัฐวุฒิ ชีวะโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

2) สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่นายสิปปกร ทองงิ้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3) สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ได้แก่สาขานายทักษิณ มะยมหิน

 
เยาวชนดีเด่นจังหวัดกำแพงเพชรได้รับเกียรติบัตร

1) สาขาบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่นางสาวจิตติมา วงษ์เอี๊ยด

2) สาขาศิลปวัฒนธรรม นายกิตติศักดิ์ แสงสังข์

3)สาขาศีลธรรม จริยธรรม นางสาวเมธาวี ลิ่มวชิรโชติ

และ บุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน  คุณครูศิริวรรณ  กรรณศิริ