Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

ภาพข่าวโดย คุณครูเกศนี บึงมุม

วันอาทิตย์ที่2 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 99 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 "ยุวชนประชาธิปไตยสัญจร เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง"(ภาคเหนือ) โดยมีนายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 " โดยท่านกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ