Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ (หุ่นยนต์)

ภาพ-ข่าวโดย ปวริศา  เรื่องชัยศิงเวท

                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ (หุ่นยนต์) โดยการจัดอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติขึ้นใน ช่วงวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 99 ปี มีทีมวิทยากรจาก บริษัทแกมมาโก้ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจในระดับ ม.1- ม.6 ได้ฝึกการใช้คำสั่งควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีความรู้ด้วย ICT (Information Communication Technology) ตามกรอบและทิศทางของตามเจตนารมณ์ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนอีกทางหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นกิจกรรมการกระตุ้นความคิดในการประดิษฐ์ของนักเรียนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้สามารถผลักดันให้พัฒนาไปสู่การใช้ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสอิ้ง กันยะมูล ได้เข้าร่วมชมให้กำลังกับนักเรียนและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดูภาพเพิ่มเติม 1

 ดูภาพเพิ่มเติม 2