Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2561

ภาพข่าวโดยคุณครูรินทร์นภา  ทองอ่อน

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมการใช้ภาษาไทย ตั่งแต่วันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสอิ้ง กันยะมูล ให้เกียรติมอบรางวัลตามรายการสต่างๆในดังต่อไปนี้

รายการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย
****มัธยมศึกษาปีที่ 1******
เด็กชายธนกฤต กล่ำเจริญ 1/1
เด็กหญิงพรรษฏิกา มาตอุดม 1/1
เด็กหญิงพอฤทัย จินดาธารานันท์ 1/1
****มัธยมศึกษาปีที่ 2******
เด็กหญิงพิชญรัศมิ์ ภู่ทอง 2/3
เด็กหญิงอดริยา แสนแก้ว 2/3
****มัธยมศึกษาปีที่ 3******
เด็กชายจิราเจตต์ ประเสริฐพงษ์ 3/3
เด็กชายธรรมลักษณ์ วรรณโชติ 3/3
เด็กชายปัญญพัฒน์ กระสุนรัมย์ 3/3
****มัธยมศึกษาปีที่ 4******
นางสาวพรนภัส จันเปรม 4/5
นางสาวพรสวรรค์ ขาวเข็ม 4/5
นางสาวเมทินี ศรีคชไกร 4/5
****มัธยมศึกษาปีที่ 5******
นางสาวชนกานต์ เทียมฉันท์ 5/2
นางสาวภัทรวดี พ่วงพันธ์ 5/2
นางสาวศุภิสรา โสภณารักษ์ 5/2
****มัธยมศึกษาปีที่ 6*******
นางสาวพิชาดา กิตติวงศธร 6/5
นางสาวศริณญา คำสาลี 6/5
นางสาวอิสรีย์ ศรีมหาพรหม 6/5

รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันเรียงความ
ม.ต้น (หัวข้อ - ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน)
เด็กหญิงธนพร บุรีรัตน์ 3/4
ม.ปลาย (หัวข้อ – มีวันนี้เพราะมีภาษาไทย)
นายทักษิณ มะยมหิน 6/3

******รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันขุนพลเขียนคำ******
ชนะเลิศในระดับชั้น
เด็กหญิงชวัลญา โรจนอุไร 1/6
เด็กหญิงภัชชา พัชรไพศาล 2/2
เด็กหญิงธนพร บุรีรัตน์ 3/4
นางสาวโชติกา เชียสวัสดิ์ 4/5
นางสาวมนพัทธ์ อินทะสี 5/8
นางสาววนัสนันท์ จันทราช 6/5

******ชนะเลิศในระดับช่วงชั้น รายการแข่งขันขุนพลเขียนคำ******
เด็กหญิงธนพร บุรีรัตน์ 3/4 (ระดับ ม.ต้น)ได้รับเงินรางวัล 1,500 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวโชติกา เชียสวัสดิ์ 4/5 (ระดับ ม.ปลาย)ได้รับเงินรางวัล 1,500 สนับสนุนรางวัลโดยคุณครูสุนทร ชตาเริกษ์

******รายการแข่งขันขุนพลเขียนคำประเภทครู******

ได้แก่     ครูสวรินทร์ เสือโต และ ครูพิจิตรา ศิริวัฒน์