Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)

โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ภาพข่าวโดยรองวสันต์  ติกะโกศล

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่วิทยากรแกนนำของโรงเรียนเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร-พิจิตร) โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุม. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ดำเนินการโดยโรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์