Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.71 (7 Votes)

  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประเภทนักเรียนทั่วไป ]

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ]

รายชื่อสำรอง ]

  

        แจ้งกำหนดการที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

        1. นักเรียนรายงานตัว รับเอกสารมอบตัว และประชุมผู้ปกครอง
                วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอประชุม วัชร – นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  
นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวสอบ  และผู้ปกครองประชุม ณ หอประชุม วัชร - นารี

        2. มอบตัวนักเรียน 
                วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 10.00 น.  
                ณ หอประชุม วัชร – นารี  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
               
นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 

        ขอให้มาดำเนินการตามวัน เวลาดังกล่าว ถ้าเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม