Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

ที่มีผลสอบ O - NET  วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ที่มีผลสอบ O - NET ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1. เด็กชายอัสวณี จุฬาธรรมกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์)
2. เด็กชายกิตติภพ แจ่มแจ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1. นางสาวภูสุดา เจนทัศนเอกจิต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

2. นายสกรรจ์ กมุทชาติ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

3. นายวัชราพล ประดิษฐ์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)