Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ข่าวโดย คุณครูพิมพ์วรีย์ โมเทียน

ภาพโดย คุณครูธนกร  จันทร์เจริญ คุณครูศศิธร ธรรมสังวาลย์ และ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายชัยสิริ อนะมาน เป็นประธานเปิดห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรีบนกำแพงเพชรพิทยาคมโดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาเขต41 ร่วมทำพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ที่หอประชุมวัชรนารี ห้องสมุดโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้มีการทำพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนโดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2557 จนขณะนี้ได้มีการส่งมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆมาแล้ว 30โรงเรียนทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม บรรยาการในการมอบห้องสมุดอาเซียน มีแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนจำนวนมาก