Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –Net) 

ภาพข่าวโดย ครุวรรณพร ทสะสังคินทร์ 

            โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายรชต ทรงปัญญาวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ซึ่งมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –Net) ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 100 คะแนนเต็ม