Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

             การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

ภาพข่าวโดย ครูวรรณพร ทสะสังคินทร์ 

          โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท 
นักเรียนผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย 
    - นายณัฐพงษ์ ไทยประสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
    - นายสุภมิตร วงษ์ทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ครูผู้ควบคุม ครูวิมลรัตน์ ศรีสุข