Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ภาพข่าวโดย ครูวรรณพร ทสะสังคินทร์ 

           วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ขึ้น ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
            เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ครูได้รับความรู้และเพิ่มเติมประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเริมการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ได้ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์รังสิมา สายรัตนทองคำ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และอาจารย์อาทิตย์ เมธารัตนากร อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพ ฯ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
          สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน โดยคณะครูได้ลงมือทำกิจกรรมที่มีความสนุก ตื่นเต้น และได้รับความรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นในทุกกิจกรรมที่วิทยากรได้จัดเตรียมไว้ การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนผ่านกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะได้ประชุมวางแผนเพื่อนำกิจกรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม. 1/3 2/3 และ 3/3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560 ต่อไป