Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

         ประเมินผลการจัดกิจกรรม “STAR STEMS” เพื่อสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น

ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ภาพข่าวโดย กลุ่มบริหารงานทั่วไป

                เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา คณะอนุกรรมธิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกา
รศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศ และประเมินผลการจัดกิจกรรม “STAR STEMS” เพื่อสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ก่อนเริ่มการตรวจเยี่ยมฯ ได้มีพิธีแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้น นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ และรายงานการดำเนินงานกิจกรรม STAR STEMS ของโรงเรียนแก่คณะกรรมการ นักเรียนนำเสนอการแสดงฉ่อย STAR STEMS คุณครูตัวแทนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอกิจกรรม STAR STEMS ของแต่ละระดับชั้น และรับการตรวจแผนการสอนบูรณาการ

                                         ม.1 เรื่อง ต้นไม้คือชีวิต

                                         ม.2 เรื่อง ก.พ. ร่วมคิดพิชิตขยะ

                                         ม.3 เรื่อง โลกสว่างด้วยแสงไฟ ใจสว่างด้วยแสงธรรม

                                         ม.4 เรื่อง แปลงขยะให้เกิดประโยชน์ด้วยวิธี 4R

                                         ม.5 เรื่องน้ำคือชีวิต และ

                                         ม.6 เรื่อง มลภาวะ

                และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ และประเมินผลการจัดกิจกรรม ได้สรุป อภิปรายผล และให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรม “STAR STEMS”แก่คณะครูของโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมให้สมบูรณ์ต่อไป