Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ภาพข่าวโดยรองวสันต์  ติกะโกศล

                เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.09 น. ณ ห้อง 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้จัดพิธีรับเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้กับข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 54 ราย โดยมีนายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธี และมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกการใช้สถานที่ 
                ในโอกาสนี้ มีข้าราชการครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้เข้าร่วมรับเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ จำนวน 3 ราย คือ ครูชมัยพร ธีรพงษ์ รับทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.) และเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.) ครูพิษณุ ศิริวัฒน์ รับเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.) ครูรัตนชัย โสรสิงห์ รับเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.)