Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

 หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (6 Votes)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวรลักษณ์ คำเพ็ญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางเเน่งน้อย ทิพย์ประเสริฐ นางนีออล เอี่ยมเเพร นางนภาพร  ชูช่วย นายสมเดช เคหะลูน
     
นางสุพร บรรจง นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจร นายทวิส สินอนันต์วณิช นางนันทพร เเช่มจุ้ย
       
นางจรรยา บุญเนรมิตร นางสาวสินีนาฏ นิลสนธิ นางอภิญญา ชาญเชี่ยว นางสาวสุคนฑาทิพย์ นุ่มศรีวัง
       
นายบุญชัย กัณตวิสิฐ  นางวาลินา  สังวรินทะ

 นางสาวชวาลา  เอี่ยมอ่ำ

นายทรงธรรม  พงษธา 
   
นางสาวบุษยมาศ  หงษ์อาลัย นางสาวพัชรินทร์  ชูวัฒนเกียรติ  นางสาวดวงฤทัย ใจเที่ยง  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน