Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาพข่ายโดย... ครูศศิธร ธรรมสังวาลย์

                วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เพื่อปลูกฝังคุณงามความดีของบุคคลที่กระทำลงไปด้วยความมีสำนึกดีในจิตใจ โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความเคยชินกันมายาวนาน อันเป็นลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามจารีตประเพณีของตนเองผู้อื่นและสังคมโดยรวม