Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

เปิดรับสมัครโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2560

              โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เป็นโครงการที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสประเมินระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเองเพื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น โดยรายงานผลการประเมินรายบุคคลจะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป 

              นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สมัครได้ที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์