Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมโครงการอบรมอาชีพอิสระ

ภาพโดย : ครูอนันต์ชัย

       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการขายสินค้า การวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าให้แก่ลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 46 คน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเพจเพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้า ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ซึ่งหลังจากฝึกปฎิบัติแล้วนักเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคตได้ต่อไป