Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ค่ายเครื่องบินพลังงานยาง

ภาพข่าวโดย : ครูพิมพ์วรีย์

                โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดค่ายเครื่องบินพลังงานยาง เพื่อฝึกนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นายวีระศักดิ์ พิมพาครูผู้มีความชำนาญในการทำเครื่องบินพลังงานยาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณะครูจัดกิจกรรมค่าย เครื่องบินพลังงานยาง เพื่อฝึกนักเรียนให้ทราบถึงกระบวนการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ในนักเรียนจะมีโอกาสได้คิดและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยตัวเอง โดยมีครูคอยให้คำปรึกษาและแนะนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ เครื่องบินพลังงานยางเป็นกิจกรรมที่เน้นฝึกให้นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีสมาธิ วางแผนทำงานเป็นกลุ่ม ประดิษฐ์เครื่องร่อนจากวัสดุเหลือใช้ และใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เช่นการเคลื่อนที่ของวัตถุ ออกแบบเครื่องบินด้วยตัวเอง และฝึกความอดทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วยในช่วงบ่ายมีการทดลองปล่อยเครื่องบินพลังยางของแต่ละกลุ่ม มีการบันทึกเวลา และเขียนสรุปถึงขั้นตอนวิธีคิด วิธีทำ ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บรรยากาศในการจัดกิจกรรม มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และทุกคนยังได้เครื่องบินพลังงานยางที่ตนเองประดิษฐ์เองกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วย