Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

กลุ่มสาระการเรียนรูัสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม " วิถีพุทธ วิถีไทย "

ภาพข่าวโดย ครูปัญญา คำสีทา

        วันที่ 03 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรูัสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม " วิถีพุทธ วิถีไทย " ให้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกิจกรรมมุ่งเน้น เสริม สร้างการอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย การแต่งกาย ศาสนพิธี มารยาทไทย และการทักทาย ค่านิยม 12 ประการ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่สู่ครอบครัว และชุมนได้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดวิทยากรมาอบรมคือ นางจิตภา ถมอินทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และคณะ สำหรับกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การแสดงความเคารพ การส่งของ การเดิน การยืน ที่สุภาพถูกต้องตามหลักมารยาทไทย รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการสาธิตของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และหลังจากการเสร็จสิ้น กิจกรรม ตัวแทนนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงอนุสรา จันทร์ทอง ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากร "ได้มอบความรู้ ข้อแนะนำต่างๆ และวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้องและจะได้นำไปปรับใช้ต่อไป"