Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ค่ายฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์

ข่าวภาพโดย คุณครูพิมพ์วรีย์ โมเทียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจัดค่ายฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์เน้นให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพขรพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดค่ายทักษะการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เน้นให้นักเรียนได้ฝึกใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองต่างๆเช่น การแยกสาร การสกัดสีจากดอกไม้ การแยกสีโดยวิธีโครมาโทรกราฟฟี่ การกลั่นเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด การหาค่าความเป็นกรดเบสของสารจากเครื่องมือดาต้าล๊อกเกอร์ สำหรับกิจกรรมการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์จะจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้นัก้รียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์และนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วย