Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.88 (4 Votes)

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

[ ประเภทนักเรียนทั่วไป ]

[ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ]

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

[ ประเภทนักเรียนทั่วไป ]

 

        แจ้งกำหนดการที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

        1. นักเรียนรายงานตัว รับเอกสารมอบตัว และประชุมผู้ปกครอง
                วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หลังคาโดม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  
นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวสอบ  และผู้ปกครองประชุม ณ หอประชุม วัชร - นารี

        2. มอบตัวนักเรียน
                วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 10.00 น.  
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุม วัชร – นารี 
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หลังคาโดม 
                โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

        ขอให้มาดำเนินการตามวัน เวลาดังกล่าว ถ้าเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม