Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การอบรมผู้นำพลเมืองในการจัดการชุมชน/ท้องถิ่นตนเอง

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ กันศิริ

                เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนเรื่อง ผู้นำพลเมืองในการจัดการชุมชน/ท้องถิ่นตนเอง ณ บ้านดินริมคลอง สวนเกษตรลุงฮุย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จัดโดย "ฅนสร้างกำแพง : KPACT(ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (ศปจ.กพ.)" โดยมีท่าน ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ นำทีมวิทยากร กิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปลูกจิตสำนึกให้สภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาธิปไตย สร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีที่มีความรักท้องถิ่นของตนเอง รับฟัง เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีความสำนึกในหน้าที่ต่อสังคม ตลอดระยะเวลาการอบรม วิทยากรได้ออกแบบกิจกรรมปลุกพลังแกนนำสภานักเรียนให้มีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก เรียนรู้เรื่อง Leadership style ซึ่งไม่ว่านักเรียนสภาจะเป็นผู้นำแบบใด ถ้ามีความสามัคคี เรียนรู้อยู่ร่วมกันยอมรับความแตกต่างนั้นได้ ดึงประสิทธิภาพของแต่ละคนออกมาได้ก็จะสามารถร่วมมือกันเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ ได้เรียนรู้วิธีคิดกระบวนระบบ (Systems thinking)ฝึกการคิด 4 ระดับ ดำดิ่งภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์อย่างมาก นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่มีจำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม, ระหานวิทยา, ทุ่งทรายวิทยา, ลานกระบือวิทยา, ทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยา, พิไกรวิทยา, ระหานวิทยา และเรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียนละ 4 คน ซึ่งทุกโรงเรียนได้ร่วมกันตั้งกลุ่มเด็กสร้างกำแพง จับมือกันเดินหน้าใช้กระบวนการคิด 4 ระดับ แก้ปัญหาในโรงเรียนของตนเอง และจะมีการติดตามผลในเดือนกรกฎาคม 2560 การตั้งกลุ่มในครั้งนี้ นายรัฐพงศ์ สืบวงษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานเด็กสร้างกำแพง รุ่นที่ 1