Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ชมรมต้นกล้ากำแพงเพชรมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาล

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ กันศิริ

                 ชมรมต้นกล้ากำแพงเพชรนำถุงผ้าที่รับบริจาคไปมอบให้้ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุุโลก ถุงผ้าที่นำไปมอบให้มีที่มา 3 แห่ล่ง

แหล่งที่ 1 รับบริจาคทั่วไปภายในโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมและเมื่อครั้งได้ไปร่วมงานศิลป์ในสวน

แหล่งที่ 2 ได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยคุณครูชญาน์นันท์ เลิศอมรวัชร์ ได้สละทรัพทย์ส่วนตัวและงบประมาณจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย ซื่้อผ้ามาให้นักเรียนปักเย็บ คำพูดดี ๆ ให้กำลังใจคนป่วย และกระตุ้นการทำดี

แหล่งที่ 3 ได้มาจากกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าอิสระในช่วงโค้งสุดท้าย(IS3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (Social Service Activity) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 ปีการศึกษา 2559 อาทิเช่นการศึกษาต้นมะกล่ำจนพบว่าเมล็ดมะกล่ำสามารถนำมาตกแต่งกระเป๋าผ้าได้ การศึกษารูปปั้นสิงห์หน้าวัดนำมาออกแบบงานเป็นการทำกระเป๋าผ้าด้วยการสกรีนลายสิ่งห์ ได้เรียนรู้เรื่องการสกรีนผ้า การศึกษาตัวชันโรงพบว่าเลี้ยงได้เพ่ิมรายได้นำมาปักกระเป๋าผ้าเป็นตัวชันโรงเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ให้ประโยชน์กับคนที่สนใจหารายได้เพ่ิมจากการเลี้ยงชันโรง การเพ้นท์กระเป๋าเป็นรูปใบเสมาเป็นต้น ผลงานของนักเรียนเป็นเครื่องยืนยันได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และสามารถออกแบบงานได้เอง เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชมุชนได้อย่างแท้จริง