Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM)

ภาพข่าวโดยรองผู้อำนวยการวสันต์  ติกะโกศล

 

วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 สำนักงานเคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธมศึกษาเขต 41 (สพม.41) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM) ณ หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีวิทยากร รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล  ให้ความรู้กับครูในสังกัด สพม.41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

“ถ้าครูไม่ปรับเปลี่ยนการสอนวันนี้ เงินเดือนครูก็ไม่ได้ลดลง แต่ประเทศชาติจะไปไม่รอด”

“ประเทศไทยเก่งมาก ทำครกยักษ์ กะทะยักษ์ บันทึกกินเนสบุคส์ แต่เกาหลีพยามยามคิดวิธีทำมอเตอร์ไฟฟ้าให้เล็กลง ๆ”

“เด็กเกาหลีพยายามหาคำตอบว่าหมุนโทรศัพท์ไป ทำไมรูปถ่ายบนจอไม่หมุนตาม แต่เด็กไทยฉลาดกว่าพยายามหาซื้อโทรศัพท์ที่มีอะไรใหม่ ๆ แปลก ๆ มาใช้”

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ติดตามความรู้เกี่ยวกับ STEM ได้ที่ http://www.stemedthailand.org