Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ณ หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมี นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิด และ ดร.เมตตา พลประถม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (วิธีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้อปฏิบัติของการรับราชการ)
3. เพื่อสร้างเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย
               1. ครูผู้ช่วย / ครู คศ.1 จำนวน 23 คน 
               2. ครูย้ายเข้า (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) จำนวน 21 คน 
               3. ครูอัตราจ้าง จำนวน 16 คน 
ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรพิเศษ คืออดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คุณลักษณา จงมีความสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชรและคณะฝ่ายบริหารของโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงานเป็นวิทยากร การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้