Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2560

                วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ได้มาติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 เรื่อง คือ การนำ Test Blueprint O - NET สู่การเรียนการสอน การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และBest Practice โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ