Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

นายสุพกิจ เรืองแจ่ม นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีศรีสังคม” 

                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมคะเน สมสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณระดับภาค และโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยเงินสดจำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นายสุพกิจ เรืองแจ่ม เนื่องในโอกาสที่ นายสุพกิจ เรืองแจ่ม ได้รับคัดเลือกเป็น “เยาวชนคนดีศรีสังคม” ตามโครงการสรรหาคนดี ศรีสังคม
                โครงการคนดีศรีสังคม เป็นโครงการสรรหาเด็กและเยาวชน ที่เป็นคนดีของสังคม ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ของจังหวัดกำแพงเพชร ให้สำนึกในหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง แก่เด็กและเยาวชนอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่จะรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกย่องผู้กระทำความดีให้ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ สร้างขวัญและกำลังใจ ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ รักษา ส่งเสริม สร้างความภาคภูมิใจ ต่อตนเองในการทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook:กลุ่มบริหารงานวิชาการ