Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 

ภาพข่าวโดยคุณครูพิมพ์วรีย์ โมเทียน

           เครือข่ายภาคเหนือตอนล่างโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดการแข่งขันการนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่5 ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ ที่ห้องลิไท โรงแรมเพชร นายอำนวย อภิชาตตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันการนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่5 โดยมีนางประไพศรี อังสุโชติเมธีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการกล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันเพื่อ ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนเกิดทักษะในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการซึ่งต้องใช้ทักษะหลากหลายในกระบวนการคิด แก้ปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม การนำเสนอ การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ตลอดจนไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในรูปความรู้เชิงบูรณาการ ในการแข่งขันการนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ในครั้งนี้เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตอนล่างไปแข่งขันในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจำนวน12 ทีม อาทิโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พิษณุโลกพิทยาคม พิจิตรพิทยาคม เฉลิมขวัญสตรี อุตรดิตถ์ สตรีนครสวรรค์ สุโขทัยวิทยาคม ตากพิทยาคม วิทยานุถูลนารี อุตรดิตถ์ดรุณี เพชรพิทยาคม อุดมดารุณี  

              บรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความเข้มข้นสนุกสนานเพราะนักเรียนต่างเตรียมตัวกันมานำเสนอ ซักค้านและวิพากษ์กันอย่างเต็มที่เต็มเวลา โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราห์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์โดยตรงมาเป็นคณะกรรมการตัดสินให้คะแนนตามเกณฑ์สำหรับการแข่งขันนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ มีการจัดการแข่งขันทุกปี ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้ในวิชาฟิสิกส์และวิชาอื่นๆมาแก้ปัญหาโจทย์ที่กำหนดให้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย