Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

                      วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้น ม. 1/3 ม. 2/3 ม. 3/3 จำนวน 116 คน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน  กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมฐานการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวอร์คแรลลี่ (walk rally) กิจสะเต็มศึกษา กิจกรรมคณิตศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ และการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/pg/mathkpschool/photos/…
และ 
https://www.facebook.com/pg/mathkpschool/photos/…

ติดตามความเคลื่อนไหว/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้ที่
https://www.facebook.com/mathkpschool/