Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย(Thai Genius)

ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย(Thai Genius)ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นผู้มอบรางวัลดังนี้
             1.เด็กหญิงชนิกานต์ ธรามานิตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ได้รางวัล อันดับที่ 1 ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
             2.เด็กหญิงธีรากานต์ ธรรมวุฒิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ได้รางวัล อันดับที่ 3 ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
             3.นางสาวกชกร จีนเพชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รางวัล อันดับที่ 3 ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
             4.นางสาวกาญจนา เจริญสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รางวัล อันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร