Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560

ภาข่าวโดยคุณครูเกศิณี  บึงมุม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย และจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โดยนางสาวสิรยา แตงดารารัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 41 (พิจิตร-กำแพงเพชร) ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 โดยการลงคะแนนจากผู้แทนสภานักเรียนทั่วประเทศ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี