Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ม.3 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

           โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ม.3 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือนวภพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายวสันต์ ติกะโกศล และนางเมตตา พลประถม รองผู้อำนวยการทั้งสองท่านเป็นผู้กำกับดูแล และอำนวยการการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการทัศนศึกษากับโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีเข้าด้วยกัน ออกเดินทางจากโรงเรียนวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 04.09 น. ระหว่างทางแวะเข้าศึกษาธรรมชาติของทุ่งทานตะวัน และศึกษาเรียนรู้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เดินทางถึงค่ายลูกเสือนวภพ เวลา 13.30 น. เริ่มเข้าสู่กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี ปฐมนิเทศโดยวิทยากรประจำค่าย เรียนรู้วิชาระเบียบแถว วิชาเงื่อนผูกแน่น จนถึงเวลา 21.30 น. สิ้นสุดกิจกรรมประจำวันให้ลูกเสือเนตรนารีพักผ่อน กิจกรรมครั้งนี้