Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้เป็นประธานนำคณะครู นักเรียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า พระเทพวัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรฝ่ายธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ เป็นผู้รับถวายเทียนพรรษานี้ โรงเรียนได้ความร่วมมือร่วมใจจาก ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมหล่อเทียนและตกแต่งให้มีความงดงามเป็นประจำทุกปี กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรม ที่สำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราคนไทยทุกคนควรทำหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณี ร่วมจรรโลงศาสนา และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กรได้เป็นอย่างดี


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

สรุปโครงการ pure love รักบริสุทธิ์หยุดปัญหาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมสรุปโครงการ pure love รักบริสุทธิ์หยุดปัญหาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต ความรัก และสถาบันครอบครัว ส่งเสริมให้เยาวชนและครอบครัวมีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพ และคุณค่าต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ (สคร. 3) ซึ่งวันนี้นางวรรณี จิ๋วปัญญา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางบัวลอย นนทะนำ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ได้มาร่วมรับฟัง และยังได้รับเกียรติจากนายชัยทัต ปัททุม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนันท์นลิน. พุ่มพวง นักวิชาการชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและรองศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ร่วมรับฟัง เพื่อร่วมสะท้อนคิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาต่อไป ขอบคุณผู้ดูแลโครงการคุณศักดิ์ชัย สัมทับ และคุณตฤณศร. สัมทับ ที่ได้นำโครงการดีๆ สู่เยาวชน #pureloveรักบริสุทธหยุดปัญหาพัฒนาสังคม


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

จัดกิจกรรมทานาบาตะ (The Tale of Tanabata) และ กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส « La fête nationale française »

ภาพข่าวโดยกลุ่มชลธิชา   ระฆัง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกำแพงเพชร โดยนางวรลักษณ์ คำเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนในแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรมทานาบาตะ (The Tale of Tanabata)สำหรับที่ญี่ปุ่นนั้นตำนานเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะตำนานแห่งความรัก ซึ่งตรงวันที่ 7 กรกฎาคม ส่วนแผนการเรียนศิลป์-ฝรั่งเศสจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส « La fête nationale française » ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเป็นการแสดงของนักเรียน ส่วนภาคพักกลางวันมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักเรียนได้ชมและแสดงความสามารถ เช่น วิธีการชงชา การเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษ เรียกว่า “ทันซะกุ (Tanzaku)” แล้วนำไปแขวนห้อยไว้กับกิ่งไผ่ที่ใช้ประดับตกแต่ง อาหารต่างๆของญี่ปุ่นและฝรั่งเศส กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นที่น่าสนใจมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณใต้อาคาร 7

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "นิติ-รัฐศาสตร์"

ภาพข่าวโดยคุณครู ปัญญา  คำสีทา

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "นิติ-รัฐศาสตร์" สำหรับนักเรียนแผนการเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ของไทย นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสรับฟัง เรียนรู้จากบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ตรงที่เป็นภาครัฐและเอกชนในองค์กรที่เกี่ยวกับความรู้ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ และได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จากเรือนจำกลางกำแพงเพชร และเข้าเยี่ยมชมภายในเรือนจำอีกด้วย


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ 

ภาพข่าวโดยคุณครูรินทร์นภา  ทองอ่อน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มีกิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ ตั้งแต่วันที่ 17-26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีการแข่งขันดังนี้ แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ แต่งคำประพันธ์ วาดภาพตามคำประพันธ์ คัดลายมือ และท่องอาขยานทำนองเสนาะ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นผู้มอบรางวัล