Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

ตัวชี้วัดต้องรู้ ปี 2559

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.86 (7 Votes)

ปฎิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.90 (5 Votes)

รายงานการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

 

ชื่อเรื่อง :         รายงานการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

                     โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 

ผู้วิจัย   :         อำนวย  อภิชาตตรากูล

 

ปี        :         2556

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

มีจุดมุ่งหมายในการรายงาน ดังนี้ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 2) เพื่อพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน มีวิธีดำเนินการ 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รวบรวมข้อมูลจาก อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตอนที่ 2 ศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รวบรวมข้อมูลจาก นักเรียน จำนวน 713 คน เอกสารธนาคารโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และแบบประเมินคุณธรรมการออมของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รวบรวมข้อมูลจาก นักเรียน จำนวน 63 คน ครู จำนวน 63 คน และผู้ปกครอง จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

       1.1 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชร-

พิทยาคม  มี 4 ขั้น 6 องค์ประกอบ ดังนี้  ขั้นที่ 1 การวางแผน  มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ การกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการ ขั้นที่ 2 การดำเนินงาน มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จัดทำแผนปฏิบัติการและคัดเลือกนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ 2) ให้ความรู้คุณธรรมการออมและกิจกรรมการออม 3) พัฒนาเจ้าหน้าที่ ขั้นที่ 3

การตรวจสอบ มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและตรวจบัญชี ขั้นที่ 4 การปรับปรุง มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ นำผลการติดตามตรวจสอบมาปรับปรุง โดยในการดำเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ ใช้การดำเนินการ 4 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผน ขั้นที่ 2 การดำเนินงาน ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ และขั้นที่ 4 การปรับปรุง เช่นเดียวกัน 

      1.2 คุณภาพของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม

          2. การดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

      2.1 การพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พบว่า ในภาพรวมของคุณธรรมการออมอยู่ในระดับดี เมื่อจำแนกรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับได้แก่ ด้านการประหยัด รองลงมา ด้านการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและด้านการเก็บหอมรอมริบ

                2.2 สถิติการฝากเงินของนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 – กันยายน 2556  พบว่า มีการเปิดบัญชีใหม่จำนวนมากทุกเดือน โดยเดือนที่มีการเปิดบัญชีใหม่มากที่สุด ได้แก่ พฤษภาคม รองลงมาได้แก่ มิถุนายน และกรกฎาคม

      2.3 คุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พบว่า นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เกิดคุณธรรมในตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความอดทน

          3. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภาพรวมอยู่ในระดับมา

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

แบบบันทึกสมรรถนะ ปีการศึกษา 2556 

แบบบันทึก แบบ online (สามารถบันทึกผ่าน internet ระบบจะ save อัตโนมัติ)

แบบบันทึก แบบ offline (ดาวโหลด ให้กดตรงลูกสรลง  แล้วบันทึก แล้วส่งทางอีเมลล์ครับ)

(เมื่อบันทึกส่ง email มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 พิมพ์เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนื่อ (เชียงใหม่)

 ภาษาไทย

No. ID รายการ เกียรติบัตร
1 000272  การอ่าน ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
2 000273  การอ่าน ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
3 000274  เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
4 000276  ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
5 000278  สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
6 000280  แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 นักเรียน ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

No. ID รายการ เกียรติบัตร
1 000282  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
2 000283  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์

No. ID รายการ เกียรติบัตร
1 000290  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
2 000291  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
3 000292  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
4 000296  Science Show ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
5 000325  เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 นักเรียน ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

No. ID รายการ เกียรติบัตร
1 000300  เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
2 000308  เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
3 000309  มารยาทไทย ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
4 000310  มารยาทไทย ม.4-ม.6 นักเรียน ครู

 

 

 

 

 

 

 

  

 สุขศึกษา และพลศึกษา

No. ID รายการ เกียรติบัตร
1 000033  โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 นักเรียน ครู

 

 

 

 

 

ศิลปะ

No. ID รายการ เกียรติบัตร
1 000043  ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
2 000045  วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
3 000046  วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
4 000047  เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
5 000048  เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
6 000049  เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
7 000050  เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
8 000052  การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
9 000054  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
10 000055  วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
11 000068  เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
12 000070  เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
13 000099  เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
14 000124  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 นักเรียน ครู
15 000136  วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 นักเรียน ครู
16 000140  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
17 000161  ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
18 000613  ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
19 000614  ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
20 000271  ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
21 000259  ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
22 000261  แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
23 000265  แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

No. ID รายการ เกียรติบัตร
1 000079  การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
2 000084  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
3 000064  การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
4 000121  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
5 000166  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
6 000169  การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 นักเรียน ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาต่างประเทศ

No. ID รายการ เกียรติบัตร
1 000315  Spelling Bee ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
2 000316  Story Telling ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
3 000319  Multi Skills Competition ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
4 000320  การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
5 000323  การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
6 000324  การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
7 000329  การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
8 000601  การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 นักเรียน ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

No. ID รายการ เกียรติบัตร
1 000207  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 นักเรียน ครู
2 000330  Cross word ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
3 000336  ซูโดกุ ม.1-ม.3 นักเรียน ครู
4 000337  ซูโดกุ ม.4-ม.6 นักเรียน ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11212121