Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.62 (13 Votes)

กลุ่มบุคลากรสายการสอน

ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กลุ่มสนับสนุนการสอน

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สนับสนุนการสอน