Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกาศการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ข่าวโดยคุณครูวิชัย  ไทยไชยนต์

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) รุนที่4  ระหวางวันที่ 3 กุมภาพันธ– ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

ประกาศการรับสมัครนักศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557

การคัดเลือกระบบ Admission ตรง โดยคณะพยาบาลฯ 
1.คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2557 
   (สทศ.เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ ในวันที่ 1 - 27 ต.ค. 56)
2.คะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา         
    ปีการศึกษา 2557

(สทศ.เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ในวันที่ 1-24 พ.ย. 56)
3.คะแนน GPAX 5 ภาคเรียน

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรม ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 22 พ.ย. 56

 ที่มา : http://www.kcn.ac.th/index.php