Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสูสมาคมอาเซียน สพม. 41

ภาพข่าวจาก คุณครูจรรยา บุญเนรมิตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา 41   วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2556  ณ โรงแรมเพชรโอเต์ล  วิทยากรทั้งหมด คือ บุคลากรจาก ศูนย์ ERIC โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ผู้เข้ารับการอบรมคือ ครู ทุกกลุ่มสาระ (ยกเว้นอังกฤษ) จาก 32 โรงเรียน ประมาณ 200 คน