Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคเหนือ จัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ให้นักเรียนมีประสบการณ์ก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธนา­นาชาติ ในปี 2558 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 5 คน ดังนี้ นายพีชญ์ หงษ์สามสิบเจ็ด นางสาววรพรรณ เตปันวงศ์ นายภัคนันท์ เตชทวีทรัพย์ นายพีรพัทธ์ เลาหพิบูลรัตนา นายสรรเสริญ เอี่ยมสุธี โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ นางสาวรัชนี แข็งสาริกรณ์ และนายรัตนชัย โสรสิงห์