โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ข่าวกิจกรรม
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 130) 26 ธ.ค. 64
การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps (อ่าน 175) 19 ธ.ค. 64
วันนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 139) 09 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันเอดส์โลก (อ่าน 142) 02 ธ.ค. 64
สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน..ตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต (อ่าน 156) 29 พ.ย. 64
กิจกรรมโครงการอบรมเสริมความรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 147) 29 พ.ย. 64
กิจกรรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP และโปรแกรม Geogebra (อ่าน 106) 29 พ.ย. 64
กิจกรรมการเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 118) 25 พ.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (อ่าน 99) 20 พ.ย. 64
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (อ่าน 84) 19 พ.ย. 64
กฐินพระราชทานวัดนาควัชรโสภณ (อ่าน 107) 17 พ.ย. 64
กิจกรรมเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1-5 (อ่าน 78) 16 พ.ย. 64
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัด (อ่าน 85) 15 พ.ย. 64
กราบมุทิตา คารวะ พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. (วีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙.) (อ่าน 111) 15 พ.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (อ่าน 120) 15 พ.ย. 64
รางวัล Popular Vote. รายการ TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 89) 14 พ.ย. 64
การใช้โปรแกรม Geogebra ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 83) 14 พ.ย. 64
การสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน รูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5step (อ่าน 87) 14 พ.ย. 64
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (อ่าน 104) 14 พ.ย. 64
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มสอง (อ่าน 98) 14 พ.ย. 64
โครงการพัฒนาทักด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (อ่าน 78) 14 พ.ย. 64
ประชุมการจัดการเรียนการสอน IS3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 95) 09 พ.ย. 64
วันแรกของการมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 87) 09 พ.ย. 64
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 124) 02 พ.ย. 64
เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 164) 02 พ.ย. 64
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง (อ่าน 308) 08 ต.ค. 64
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 110 ปี (อ่าน 344) 06 ส.ค. 64
กิจกรรม MISSION SPEAKERS PROGRAM: The 4th of July & Education USA (อ่าน 231) 01 ส.ค. 64
เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร จัดสอบ Online Test สอบข้อเขียนออนไลน์ โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61(พ.ศ.2565-2566) (อ่าน 287) 01 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา แบบเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาจีน (อ่าน 385) 15 ก.ค. 64
ส่งมอบหนังสือให้กับทางโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม (อ่าน 302) 09 ก.ค. 64
มอบน้ำดื่ม K.P. ให้หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โควิด - 19 (อ่าน 210) 09 ก.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 199) 02 ก.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกำแพงเพชรพิทยาคมเพื่อพัฒนาการศึกษา (อ่าน 204) 19 มิ.ย. 64
การตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 216) 19 มิ.ย. 64