โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารสำหรับครู และนักเรียน
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS3 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ]
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS3 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนที่ 1 - 2/1 , 2/2  และ 2/4 [ คุณครูประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์ , คุณครูพุทธวดี  สุขสินธารานนท์ ]
โรงเรียนที่ 2 - 2/3          และ 2/5 คุณครูสุพัฒน์ มีสกุล ]  
โรงเรียนที่ 4 - 2/8          และ 2/9 คุณครูรินทร์นภา ทองอ่อน ] 
โรงเรียนที่ 5 - 2/10        และ 2/11คุณครูนงนุช  ชีวะโต ]  


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนที่ 1-  5/1 , 5/2  และ 5/5  [ คุณครูบุรีรัตน์  สือพัฒธิมา , คุณครูวัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์]
โรงเรียนที่ 2-  5/3          และ 5/4  คุณครูวีระศักดิ์  พิมพา ]  
โรงเรียนที่ 3-  5/6          และ 5/7  คุณครูวรรณพร ทสะสังคินทร์ ] 
โรงเรียนที่ 4-  5/8          และ 5/9  คุณครูอภิญญา  ด่อนดี ] 
โรงเรียนที่ 5-  5/10        และ 5/11 คุณครูบรรดิษฐ์  กลางนภา ]  

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,21:54   อ่าน 3708 ครั้ง